Khách hàng của ZClouding

Khách hàng của ZClouding

ZClouding hướng đến 5 nhóm khách hàng chính sau đây :

Đây là 5 nhóm khách hàng mong muốn ứng dụng Internet Business để phát triển công việc kinh doanh

ZClouding giúp các nhóm khách hàng này thông qua các chương trình huấn luyện trực tuyến về Internet Business

- Nhóm 1 : Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Nhóm 2 : Nhân sự cấp cao (Giám đốc, trưởng phòng) Marketing và Sale
- Nhóm 3 : Nhân viên Marketing và Sale
- Nhóm 4 : Cá nhân đã có sản phẩm và đang kinh doanh trên Internet
- Nhóm 5 : Cá nhân muốn xây dựng hệ thống kinh doanh thông minh trên Internet